Garantikassen for fiskere

Refusjon av mineraloljeavgift

Refusjon av CO2 - og grunnavgift på mineralolje

Refusjonsbeløpet for bunkringer i år 2019 er på kr. 2,71 pr. liter, hvor refusjon på grunnavgiften utgjør kr. 1,65 og refusjon på CO2-avgiften utgjør kr. 1,06. (Når det gjelder CO2-avgiften betaler fiskeflåten kr. 1,35 ved bunkring, og av dette beløpet refunderes kr. 1,06)

Refusjonsbeløpet for bunkringer i år 2018 er på kr. 2,67 pr. liter, hvor refusjon på grunnavgiften utgjør kr. 1,63 og refusjon på CO2-avgiften utgjør kr. 1,04. (Når det gjelder CO2-avgiften betalte fiskeflåten kr. 1,33 ved bunkring, og av dette beløpet refunderes kr. 1,04.) 

Det gis en rentekompensajson på refusjonsbeløpet.

For utenlandske fiske- og fangstfartøy gis refusjon for avgift dersom fartøyet driver fiske og fangst i næringsøyemed.

Mineralolje = diesel, solar og gassolje

Bensin og smøreolje omfattes ikke av ordningen.

Søknad om refusjon kan sendes inn elektronisk via vårt ekstranett, pr. post eller pr. e-post. Har du nyregisrert - eller omregistrert fiskefartøy hvor det tidligere ikke er søkt om refusjon for, må du ta kontakt med oss før søknad kan sendes via vårt ekstranett.

Vilkår for å være berettiget til refusjon av innbetalt avgift er

- at båten er innført i merkeregisteret, og

- at båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallet (blad A/B) eller fyller betingelsene for opptak.

Søknad om refusjon - søknadsfrist

Du kan søke om refusjon av innbetalt avgift på fastsatt skjema inntil 12 ganger pr. kalenderår. Søknadsfristen er 28. februar året etter bunkringsåret. Om nødvendig kan du søke om utsettelse med innsending av søknad - telefonisk eller skriftlig - innen utløpet av søknadsfristen.

Saksbehandlingstid

Er søknaden riktig og fullstendig utfylt, har vi som mål at saken din skal være ferdigbehandlet innen 3 uker. Saker med korrespondanse vil ha noe lengre saksbehandlingstid.

Klage

Skattedirektoratet er klageinstans for ordningen. En eventuell klage på vedtak sendes til Garantikassen for fiskere. Klagefristen er to måneder fra mottak av vedtak. 

Din innsynsrett er regulert i forvaltnings- og offentlighetsloven.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering