Garantikassen for fiskere

Pensjonstrygden for fiskere

Få oppdatert informasjon om opptjent Fiskerpensjon via GFF Ekstranett

Pensjonstrygden for fiskere er økonomisk sett en gunstig ordning for deg som lever av havet.

Fiskerpensjonen utbetales som tillegg til arbeidsinntekten din fra du fyller 60 til du blir 67 år. Pensjonen er med andre ord et supplement som gjør det mulig å trappe ned aktiviteten fram til pensjonsalderen, om du ønsker det.

Medlemspremien

fastsettes hvert år av Arbeids- og sosialdepartementet ved kongelig resolusjon. Premien for år 2019 er på kr. 7.183,-.

Medlemspremien til pensjonstrygden for fiskere fordeles på to halvårlige innbetalinger. Krav for 1. halvår 2019 pålydende kr. 3.591,50 er sendt ut, og forfaller til betaling den 31.03.2019. Betaling av medlemspremie etter forfall vil medføre at beløpet renteberegnes med for tiden 8,75 %. Premie som ikke blir betalt oversendes til Skatteetaten for innkreving.

Pliktig trygd 

Fiskere som er oppført på blad B i fiskermanntalet er pliktige medlemmer i pensjonstrygden for fiskere. Medlemspremien gjelder hele kalenderåret, og ved innbetaling for hele året får du godskrevet 52 pensjonsgivende uker.

Unntak fra trygdeplikten

Du kan kreve å bli fritatt fra å betale medlemspremie om du er over 46 år og ikke har opptjeningstid fra før. Det samme gjelder hvis du avtjener verneplikt, går på skole, har lærlingekontrakt innen fiske eller er medlem i en annen pensjonsordning. I sistnevnte forhold må du selv fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Du kan være frivillig medlem

- i de delene av året du ikke opparbeider rettigheter i pensjonstrygden for sjømenn eller andre pensjonsordninger

- om du ikke fyller vilkårene for å stå på blad B pga. tillitsverv innen næringen.

Søknad om fiskerpensjon

I god tid før du fyller 60 år vil du få tilsendt søknadsskjema fra oss med konkrete spørsmål som må besvares. I vedlegg til søknaden får du en oppstilling over opptjente pensjonsgivende uker.

Vilkår for å få fiskerpensjon - pensjonens størrelse

Du har rett til pensjon når du har fylt 60 år og har betalt premie for minst 750 uker (ca. 15 år). Innbetalt premie for 1560 uker (30 år) gir maksimal pensjon. Størrelsen på utbetalingen står i forhold til opptjeningstiden din.   

Maksimal pensjon pr. år er: Grunnbeløpet (G) i folketrygden multiplisert med 1,6. Pr. 1. mai 2018 er grunnbeløpet kr. 96.883,-, og dette gir en maksimal pensjon pr. år på: kr. 96.883,- x 1,6= kr. 155.013,-.

Er du barneforsørger får du tillegg for hvert barn under 18 år.

Pensjonen reguleres årlig etter nærmere bestemmelser.

Samordning

Fiskerpensjon er samordningspliktig med ytelser fra folketrygden og annen offentlig pensjonsordning.

Har du for eksempel 50 % uførepensjon, har du rett til 50 % fiskerpensjon såfremt du har nok opptjeningstid.

Om du har opparbeidet deg rettigheter både i pensjonstrygden for fiskere og i pensjonstrygden for sjømenn, gjelder spesielle regler. Har du for eksempel opparbeidet deg pensjonsrettigheter på 750 uker eller mer i de to ordningene tilsammen, vil du motta pensjon fra begge. Hvor mye du får fra hver ordning bestemmes etter nærmere regler for samordning.

Refusjon av innbetalt beløp

Har du mindre enn 750 uker opptjening når du fyller 60 år får du refundert det innbetalte beløpet, minus premien for de første 75 ukene. Refusjon gis ikke ved 100 % uførhet.

Utbetaling av pensjon

Pensjonen utbetales månedsvis til oppgitt konto.

Saksbehandlingstid

Alle innvilgede pensjoner skal utbetales måneden etter fylte 60 år. Refusjon av innbetalt medlemspremie vil bli utbetalt innen 6 uker.

Klage

Trygderetten er klageinstans for ordningen. En eventuell klage på vedtak sendes til Garantikassen for fiskere. Klagefristen er 6 uker etter mottak av vedtak. 

Innsynsretten er regulert i forvaltnings- og offentlighetsloven.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering