Garantikassen for fiskere

Garantiordningen

Garantiordningen

Formålet med garantiordningen er at du skal være sikret en minsteinntekt når du driver fiske. .

Nærings- og fiskeridepartementet har stilt kr. 1,3 mill. til disposisjon som skal dekke utbetalinger for 2. garantiperiode 2017 og 1. garantiperiode 2018. Ukebeløpet er fastsatt til kr. 2.550,-, med en egengaranti på 13 uker for hver enkelt garantiperiode.

Garantiperioder - søknadsfrister

Året er inndelt i 2 garantiperioder, og det kan først søkes om garantilott på fastsatt skjema etter utløpet av hver periode.

Garantiperioder          Søknadsfrist

02.01 – 30.06.            31.08.

01.07. - 23.12.            28.02.

Dersom søknadsfristen ikke kan overholdes, kan det søkes om utsettelse med innsending av søknad - telefonisk eller skriftlig -  innen utløpet av søknadsfristen.

Inntektsgrense garantiordningen 2. garantiperiode 2017 og 1. garantiperiode 2018

Dersom du har en lott mindre enn kr. 66.300,- ( 2.550,- X 26 uker ) ved drift i hele garantiperioden er du berettiget til garantilott, såfremt øvrige vilkår i ordningen er oppfylt. Med lott menes din inntekt etter at utgifter er fratrukket bruttofangst, og båt og bruk har fått sin andel i henhold til gjeldende oppgjørsavtaler. Enefiskere behandles på samme måte.

Ordningen gjelder når fartøyet er i aktivt drift

- ved ulønnsomt fiske

- i reguleringsperioder

- i tidsrom med leveringsvansker

- i tidsrom mellom turer/sesonger (også i forbindelse med vanlig vedlikehold av fartøy og utstyr)

 Du er omfattet av garantiordningen når

- fiske er drevet effektivt og rasjonelt, så langt vær- og leveringsforhold gjør det mulig

- fartøyet er innmeldt i merkeregisteret og er minst 6 meter langt (lengste lengde)

- båteier/høvedsmann/mannskap er oppført på blad B i fiskermantallet, eller oppfyller betingelsene for opptak

- fangsten er omsatt gjennom lovbeskyttet salgslag, kjøper godkjent av salgslag, eller med dispensasjon fra salgslag

- du ikke mottar mer enn 60 % trygdeytelser gjennom folketrygden

Differensiert garantilott

Med virkning fra år 2000 er det innført differensiert garantilott. Det kan medføre at du får beregnet garantilott etter et redusert ukebeløp, avhengig av hvor mye garantilott du har fått utbetalt i de tre siste år.

Viktige punkter

Dersom du ikke har drevet fiske i hele garantiperioden, må dette opplyses. Ved lavt driftsresultat legger du ved en fyldig redegjørelse vedrørende driften, samt kopi av leveringssedler.

Andre inntekter i søknadsperioden

Er inntekten tidsbestemt, oppgi start- og sluttdato. Tilfeldig arbeid skal oppgis med beregnet antall dager.

Vær nøye når du fyller ut søknadsskjemaet!

Utbetaling av garantilott

Garantilott utbetales til båteier eller til den som har ansvaret for oppgjør med mannskapet. Båteier/oppgjørsansvarlig må påse at hver enkelt får garantilotten utbetalt, og at kvittering fra mannskapet for korrekt utbetaling blir sendt til oss.

Oppgjørsavregning sendes også til tillitsmann på fartøyet til orientering.

Saksbehandlingstid

Er søknaden riktig utfylt og nødvendige opplysninger vedlagt, har vi som mål at saken din skal være ferdigbehandlet innen 3 uker. Saker med korrespondanse vil ha noe lengre saksbehandlingstid.

Klage

Fiskeridirektoratet er klageinstans for ordningen. Klagen sendes Garantikassen for fiskere. Klagefristen er to måneder fra mottak av vedtak. Ved mottatt klage vil du bli skriftlig orientert om hvilken dato din sak blir behandlet. Klage som må opp til behandling i GFF`s styre, vil bli behandlet på første møtedato etter mottatt klage. Klage som kan behandles administrativt vil bli behandlet innen 3 uker.

Din innsynsrett er regulert i forvaltnings- og offentlighetsloven.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering