Garantikassen for fiskere

Styret

Nærings- og fiskeridepartementet har for perioden 01.01.2016 - 31.12.2019 oppnevnt følgende styre i Garantikassen for Fiskere:

 

Styremedlemmer:

Knut Werner Hansen, Vannvåg (styrets leder, Nærings- og fiskeridepartementet)

Bjørg Borger, Askim (Norsk Sjømannsforbund)

Harald Linchausen, Skrova (Norges Fiskarlag)

Hanne Willoch, Oslo (Arbeids- og sosialdepartementet)

Jorid Helgetun, Trondheim (Ansattes representant)

 

Varamedlemmer:

Marianne Sandstad, Trondheim (Norges Fiskarlag)

Arne Ringstad, Tjørvåg (Norsk Sjømannsforbund)

Rune Håland, Oslo (Pensjonstrygden for sjømenn)

Hilde Andersen, Trondheim (Ansattes representant)

 

Observatører:

Geir Evensen, Oslo (Nærings- og fiskeridepartementet)

Nina Anette Hongseth, Oslo (Arbeids - og velferdsdirektoratet)

 

Forvaltningen av Garantikassen hører under styret, som også skal påse at virksomheten drives i samsvar med Garantikassens formål, vedtekter og andre forskrifter og retningslinjer fastsatt for de ordninger Garantikassen administrerer.

Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av Garantikassen, og tilsetter det personale som en forsvarlig drift av Garantikassen krever. Styret skal påse at bokføringen og likviditetsforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styrets leder sørger for at styret holder møte så ofte det er behov for.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering