Garantikassen for fiskere

Om oss

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

er en virksomhet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Garantikassen for fiskere (GFF) ledes av et styre på 5 medlemmer og daglig leder som har det øverste administrative og faglige ansvar for virksomheten.

GFF administrerer for tiden følgende ordninger:

Dagpenger for fiskere og fangstfolk, Pensjonstrygden for fiskere,  Garantilottordningen og Refusjon av CO2_ og grunnavgift på mineralolje.

I tillegg er GFF sekretariat for styret for Likviditetsfondet i Pensjonstrygden for fiskere og regnskapsfører for fondet.

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell forvalter av de ordninger som vi administrerer. Vårt hovedmål er derfor å gi god service til fiskerne, gjennom å administrere ordningene på en effektiv og rasjonell måte.

Styret ønsker å bidra til at alle fiskere skal bli kjent med sine rettigheter, at de får utbetalinger de har krav på etter gjeldende forskrifter og bestemmelser, og at utbetalinger skjer til rett tid. Vår serviceerklæring gir mer informasjon om dette.

Fornøyde fiskere vil være et av signalene til oss om vi når våre målsettinger. Derfor tar vi gjerne i mot synspunkter - både skriftlige og muntlige - som kan bidra til at vi utfører jobben vår enda bedre.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering