Garantikassen for fiskere

Vedtekter for GFF

§ 1. FORMÅL

Garantikassen for fiskere har til formål så effektivt og rasjonelt som mulig å administrere:

garantiordningen for fiskere

ordningen med arbeidsledighetstrygd i fiske

pensjonstrygden for fiskere

andre ordninger og oppgaver som fiskeridepartementet måtte bestemme

§ 2. KONTORSTED

Garantikassen for fiskere skal ha sitt sete i Trondheim.

§ 3. STATUS

Garantikassen for fiskere er et eget rettssubjekt. Lov 10. Februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) gjelder for Garantikassen.. Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) og lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister (arbeidstvistloven) gjelder for de ansatte i Garantikassen. Lov 18. juni 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister og lov 4. Mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. gjelder ikke for de ansatte i Garantikassen.

§ 4. FINANSIERING

Finansieringen av Garantikassens driftsutgifter forutsettes dekket ved en forholdsmessig fordeling på hver av de ordninger Garantikassen administrerer.

§ 5. LEDELSE

Garantikassen ledes av et styre og en daglig leder.

§ 6. STYRETS SAMMENSETNING M.M.

Styret skal ha 5 medlemmer. Fiskeridepartementet oppnevner styrets leder og tre andre styremedlemmer etter forslag fra Norges Fiskarlag, Norsk Sjømannsforbund og Sosialdepartementet. I tillegg velges 1 representant til styret av og blant de tilsatte i Garantikassen for fiskere som har stemmerett kun i administrative saker vedrørende Garantikassen.

Det skal oppnevnes eller velges personlige vararepresentanter for styremedlemmene.

Styret velger selv sin nestleder.

Styremedlemmene tjenestegjør i fire år. Styets godtgjørelse fastsettes av Fiskeridepartementet.

Fiskeridepartementet og Rikstrygdeverket kan delta på styremøtene med en observatør hver.

§ 7. STYRETS MYNDIGHET

Forvaltningen av Garantikassen hører under styret som også påser at virksomheten drives i samsvar med Garantikassens formål, vedtekter og andre forskrifter og retningslinjer fastsatt for de ordninger Garantikassen administrerer. Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av Garantikassen, og tilsetter det personale som en forsvarlig drift av Garantikassen krever. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten, og skal påse at bokføringen og likviditetsforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 8. STYREMØTER

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det er behov. Forøvrig kan styremedlem eller daglig leder kreve at styret sammenkalles.

Styremøtene ledes av styrets lederen, eller i vedkommendes fravær, av nestlederen. Er ingen av disse til stede, avholdes ikke styremøte. Styret er vedtaksført når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra styremøtene, og protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem som er uenig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal snarest, og senest fjorten dager etter at styremøtet er avholdt, sendes Fiskeridepartementet.

§ 9. DAGLIG LEDER, MYNDIGHET M.M.

Garantikassen skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av Garantikassen, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir etter instruks. Daglig leder skal sørge for at Garantikassens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at likviditetsforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Daglig leder har rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene, dersom ikke styret for enkelte tilfeller bestemmer noe annet. Derson daglig leder er uening i styrets beslutning, kan vedkommende kreve sin oppfatning innført i protokollen.

Styret fastsetter daglig leders lønn, basert på en lederkontrakt som utarbeides av styret og godkjennes av Fiskeridepartementet. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder.

§ 10 REGNSKAP, REVISJON M.M.

Årsregnskap, styrets årsberetning og eventuell beretning fra Riksrevisjonen skal innen 15. April sendes til Fiskeridepartementet. Revisjonen av Garantikassens regnskaper underlegges Riksrevisjonen.

Budsjett for kommende år forelegges Fiskeridepartementet innen 1. November for godkjenning.

§ 11. BORTFALL AV YTELSE M.M.

Gis det uriktige opplysninger eller unnlates det å gi opplysninger om forhold som er av betydning for retten til ytelse, kan styret bestemme at retten til en slik ytelse bortfaller. Likeledes skal ytelser som allerede er utbetalt på dette grunnlag, betales tilbake til Garantikassen.

Svik eller forsøk på svik overfor Garantikassen kan etter beslutning av styret medføre politianmeldelse og hel eller delvis utelukkelse fra de ordninger Garantikassen administrerer, med unntak av pensjonstrygden for fiskere.

Klage over oppgjør fra Garantikassen eller over krav om ytelser fra Garantikassen må være innkommet til Garantikassen senest to måneder fra den dato oppgjøret eller avvisningen er sendt fra Garantikassen. Hvis den fastsatte frist av praktiske hensyn ikke kan overholdes, må en foreløpig klage sendes før fristens utløp. Når slik klage er mottatt, gjøres saken til gjenstand for forberedende klagebehandling i Garantikassens styre snarest mulig, med mindre administrasjonen etter de opplysninger som fremkommer i klagen uten videre finner å kunne imøtekomme den, før klagen ovesendes klageinstansen.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering