Garantikassen for fiskere

Refusjon av Mineraloljeavgift

 

FORSKRIFT OM SÆRAVGIFTER 

Kap. 4-2. Fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann§ 4-2-1. Saklig virkeområde

Det gis refusjon for innbetalt CO₂-avgift på naturgass og LPG og grunnavgift på mineralolje mv. for avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som er innført i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster. Det gis refusjon for differansen mellom innbetalt CO₂-avgift på mineralolje og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak om CO₂-avgift på mineralske produkter § 1 første ledd bokstav a.

 

§ 4-2-2. Vilkår

Det er et vilkår for refusjon at båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. For utenlandske fiske- og fangstfartøy gis refusjon for avgift dersom fartøyet driver fiske og fangst i næringsøyemed.

 

 § 4-2-3. Fremgangsmåten for refusjon

(1) Søknad om refusjon sendes månedlig på fastsatt skjema til Garantikassen for fiskere.

(2) Søknad skal sendes innen utløpet av februar året etter bunkringsåret. Garantikassen for fiskere kan gi utsettelse dersom Garantikassen varsles før fristens  utløp, og fristen av praktiske grunner ikke kan overholdes.

(3) Vedtak truffet av Garantikassen for fiskere kan påklages til Skattedirektoratet.

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering