Garantikassen for fiskere

Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser

 

 
HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK  
Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser.

DATO: LOV-1957-07-06-26
DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)
PUBLISERT: ISBN 82-504-1126-9
IKRAFTTREDELSE: 1959-01-01
SIST-ENDRET: LOV-2008-12-19-106 fra 2010-03-01
SIST-ENDRET: LOV-2010-01-15-1 fra 2010-02-01
ENDRER:  
NÆRINGSKODE: 9124
KORTTITTEL: Samordningsloven - samordl.

Sentrale forskrifter


Oversikt Hele loven Neste

INNHOLD:

Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser.

Kapitel I. Lovens omfang. Definisjoner.
    § 1. 1. Denne lov gjelder samordning av ytelser som en person kan få samtidig fra to eller flere av følgende pensjonsordninger og...
    § 2. Loven omfatter også pensjon som helt eller delvis er utløst med kapitalverdien, likevel ikke utløsningsbeløp som etter påbud i lov...
    § 3. Når ikke annet er sagt i loven, reknes forsørgingstillegg for ektefelle og barn, dyrtidstillegg og liknende tillegg med til pensjonen.
    § 4. Med tjenestepensjon forstås i denne lov alders-, uføre-, enke-, enkemanns- og barnepensjon som er opptjent i arbeidsforhold eller i et...

Kapitel II. Tjenestepensjoner.
    § 5. Pensjoner fra to eller flere tjenestepensjonsordninger samordnes etter reglene i dette kapitel.
    § 6. Pensjonsgivende tjenestetid.
    § 7. Alderspensjoner.
    § 8. (Opphevet ved lov 24 mai 1985 nr. 35.)...
    § 9. Uførepensjoner.
    § 10. Uførepensjon - alderspensjon.
    § 11. Enkepensjoner.
    § 12. Barnepensjoner.

Kapitel III. Pensjoner fra personskadetrygder.
    § 13. Pensjoner fra to eller flere personskadetrygder samordnes etter reglene i dette kapitel.
    § 14. Enkepensjon - uførepensjon.
    § 15. Barnepensjoner.

Kapitel IV. Pensjoner fra tjenestepensjonsordning, personskadetrygd, alderspensjon og uførepensjon (grunnpensjoner) fra folketrygden.
    § 16. Tjenestepensjonering - personskadetrygd.
    § 17. Samordning av...
    § 18. 1. Enkepensjoner fra tjenestepensjonsordning og etter lov av 12 desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd samordnes ved at...
    § 19. Tjenestepensjonering - alderspensjon eller uførepensjon fra folketrygden.
    § 20. Personskadetrygd - alderspensjon eller uførepensjon fra folketrygden.
    § 21. Tjenestepensjon - personskadetrygd - pensjon fra folketrygden.

Kapitel V. Barnepensjon eller pensjon til enke eller enkemann fra tjenestepensjonsordning, personskadetrygd og barnepensjon, enkepensjon eller enkemannspensjon (grunnpensjoner) fra folketrygden.
    § 22. 1. Barnepensjon fra tjenestepensjonsordning eller fra personskadetrygd skal settes ned med barnepensjon fra folketrygden. Blir...

Kapittel VI. Tjenestepensjon og tilleggspensjon fra folketrygden.
    § 23. 1. Tilleggspensjon som samtidig ytes etter loven om folketrygd skal gå til fradrag i tjenestepensjonen etter følgende regler:...

Kapitel VII. Forskjellige bestemmelser.
    § 24. Den som krever en pensjons- eller trygdeytelse som omhandles i denne loven, plikter å gi pensjons- eller trygdeordningen opplysninger...
    § 25. 1. Pensjons- eller trygdeordninger som foretar beregning og utbetaling av ytelser som omfattes av denne loven, plikter å innhente...
    § 26. 1. Dersom en ytelse fra en pensjons- eller trygdeordning som omfattes av denne loven settes ned eller faller bort med...
    § 26a. 1. Er det utbetalt et for høyt beløp fordi det ikke er foretatt samordning eller tilpassing av ytelser, eller fordi samordningen...
    § 27. Departementet gir nærmere forskrifter til gjennomføring av loven. Når særlige grunner taler for det, kan departementet fravike...
    § 28. 1. Departementet gir nærmere regler om samordning for de tilfelle hvor pensjonisten ikke har grunnpensjon for full trygdetid etter...
    § 29. Denne lov trer i kraft 1. januar 1959.

Neste

Databasen sist oppdatert 12. apr 2010

 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering