Garantikassen for fiskere

Pensjontrygden for fiskere

 Lov om pensjonstrygd for fiskere.


DATO: LOV-1957-06-28-12
DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)
IKRAFTTREDELSE: 1958-01-01
SIST-ENDRET: LOV-2008-12-19-106 fra 2010-03-01
ENDRER:  
NÆRINGSKODE: 13, 9124
KORTTITTEL: Fiskerpensjonsloven.

Sentrale forskrifter


Oversikt Hele loven Neste

INNHOLD:

Lov om pensjonstrygd for fiskere.

Kapitel I. Trygdens omfang.
    § 1. Trygdepliktig etter denne lov er, med de unntak som følger av bestemmelser i § 2, enhver som er ført på blad B i det...
    § 2. 1. Unntatt fra trygdeplikt er:...
    § 3. 1. Den som omfattes av § 1, men er unntatt fra trygdeplikt i henhold til vedtak etter bestemmelsen i § 2 nr. 1 litra b, har rett til...
    § 4. Departementet kan opprette et register over alle som er bosatt i riket og som har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet som næring.
    § 5. (Opphevet ved lov 18 des 1970 nr. 86.)...

Kapitel II. Alderspensjon.
    § 6. 1. Rett til alderspensjon har den som har minst 750 premieuker.
    § 7. 1. Alderspensjon regnes ikke for mer enn 1560 premieuker i alt. Årspensjon for 1560 premieuker skal utgjøre 1,6 ganger folketrygdens...
    § 8. Alderspensjon ytes fra og med kalendermåneden etter den måned pensjonisten fyller 60 år, dog ikke for lengre tid tilbake enn de siste...

Kapitel III. Enkepensjon.
    §§ 9-12. (Opphevet ved lov 9 des 1966 nr. 3, se dens II.)...

Kapitel IV. Nedsetting og tap av pensjon.
    § 13. Trygdens organer kan avslå et krav om pensjon og holde tilbake eller stanse en innvilget ytelse helt eller delvis dersom...
    § 14. (Opphevet ved lov 2 juni 1978 nr. 40.)...

Kapitel V. Trygdens finansiering.
    § 15. Utgifter til pensjoner etter denne lov og til trygdens administrasjon dekkes ved...
    § 16. 1. Kongen fastsetter størrelsen av den premie som medlemmet skal betale. Premien fastsettes som årspremie. For medlem som nevnt...
    § 17. Innkreving av medlemspremie til pensjonstrygden og andre innkrevingsoppgaver etter loven med forskrifter kan overføres til...
    § 18. (Opphevet ved lov 18 des 1992 nr. 140.)...
    § 19. Avgift som nevnt i § 15, litra c, skal betales av de i medhold av lov om råfisk av 14. desember 1951 § 3 godkjente...
    § 20. Departementet kan fastsette regler for forvaltningen av trygdens midler.

Kapitel VI. Tilbakebetaling av premie.
    § 21. Den som ved fylte 60 år ikke har opparbeidet 750 premieuker, kan kreve den innbetalte pliktige og frivillige premie tilbakebetalt,...

Kapitel VII. Trygdens organer.
    § 22. Pensjonstrygden administreres sentralt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Kongen gir forskrift med nærmere bestemmelser om...
    § 23. (Opphevet ved lov 1 mars 2002 nr. 3.)...

Kapitel VIII. Behandlingen av krav om pensjon.
    § 24. 1. Krav om pensjon etter denne lov skal settes fram skriftlig og på skjema fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kapitel IX. Anke. Ny behandling.
    § 25. (Opphevet ved lov 16 des 1966 nr. 10.)...
    § 26. Kommer det fram nye opplysninger etterat en sak er avgjort, skal saken tas opp til ny behandling.

Kapitel X. Forskjellige bestemmelser.
    § 27. Pensjon utbetales etterskottsvis hver måned. Månedsbeløpet avrundes til nærmeste hele krone.
    § 28. (Opphevet ved lov 1 mars 2002 nr. 3.)...
    § 29. Offentlig myndighet og pensjons- eller trygdeordninger plikter uten godtgjørelse og uten hinder av eventuell taushetsplikt å gi de...
    § 30. 1. Kongen kan slutte overenskomst med annet land med omsyn til pensjonstrygd etter denne lov og herunder gjøre unntak fra lovens...
    § 31. Rettigheter etter denne lov kan endres, innskrenkes eller oppheves ved senere lov.
    § 32. Departementet kan gi nærmere regler om gjennomføringen av denne lov.

Kap. XI. Overgangsregler. Ikrafttreden.
    § 33. 1. Den som har vært pensjonstrygdet som pliktig medlem minst 15 uker av det første år etter denne lovs ikrafttreden, får...
    § 34. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer....

Neste
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering