Garantikassen for fiskere

Garantiordningen

 

 

Forskrift for garantiordningen for fiskere.

DATO: FOR-1990-01-26-68
DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)
AVD/DIR: Havressurs- og kystavd.
PUBLISERT: I 1990 80
IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01
SIST-ENDRET: FOR-2004-02-27-436
ENDRER:  
GJELDER FOR: Norge
HJEMMEL: LOV-1814-05-17-§75, FOR-1979-12-17
NÆRINGSKODE: 91
KORTTITTEL: Forskrift for garantiordningen for fiskere


For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19900126-0068.html
Oversikt Hele forskriften Neste

INNHOLD:

Forskrift for garantiordningen for fiskere.

I
    § 1. Virkeområde
    § 2. Definisjoner
    § 3. Søknad om garantilott
    § 4. Garantiperioder
    § 5. Tilskuddsberegning
    § 6. Utbetaling av oppgjør
    § 7. Trekk i tilskudd
    § 8. Kontroll/ansvar ved uriktige opplysninger
    § 9. Klage

II
NesteDatabasen sist oppdatert 13. apr 2010

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering