Garantikassen for fiskere

Arbeidsledighetstrygd

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften)

DATO: FOR-2011-06-01-565
DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)
AVD/DIR: Havressurs- og kystavd.
PUBLISERT: I 2011 hefte 5
IKRAFTTREDELSE: 2011-07-01
SIST-ENDRET: FOR-2011-12-21-1482 fra 2012-01-01
ENDRER:  
GJELDER FOR: Norge
HJEMMEL: LOV-1997-02-28-19-§4-18LOV-1997-02-28-19-§21-15
KUNNGJORT: 2011-06-03      kl. 14.55
RETTET:  
KORTTITTEL: A-trygdforskriften For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110601-0565.html


Oversikt Hele forskriften Neste

INNHOLD:

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) 
    § 1. Formål 
    § 2. Virkeområde 
    § 3. Forhold som gir rett til dagpenger til fiskere og fangstfolk med fartøytilknytning 
    § 4. Forhold som gir rett til dagpenger til fiskere og fangsfolk uten fartøytilknytning 
    § 5. Forhold som ikke gir rett til dagpenger 
    § 6. Forhold som gir reduksjon i dagpenger 
    § 7. Søknad om dagpenger og melding om fortsatt ledighet 
    § 8. Krav til minsteinntekt 
    § 9. Dagpengegrunnlag 
    § 10. Antall stønadsuker (Stønadsperiode) 
    § 11. Utbetaling av dagpenger 
    § 12. Trekk i dagpenger 
    § 13. Tilbakekreving etter feilaktige utbetalinger og sanksjoner 
    § 14. Vedtak og saksbehandling 
    § 15. Ikrafttredelse og overgangsordning 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering